کلیپ/ امام خمینی، پایگاه گسترده روحانیت - شهید آیت الله بهشتی (ره)

لیست
  • کلیپ/ امام خمینی، پایگاه گسترده روحانیت - شهید آیت الله بهشتی (ره)
موضوع: 
امام خمینی استادی بود که از سال 1316 تا 1340 در طول 24 سال آن قدر شاگرد ممتاز و فاضل تربیت کرده بود که در هر گوشه ایران یکی از شاگردان ممتاز امام یک روحانی مورد علاقه و احترام مردم بود

عنوان: امام خمینی (ره)، پایگاه گسترده روحانیت
سخنان کوتاه شهید آیت الله بهشتی (ره)
زمان: 02.17
امام خمینی استادی بود که از سال 1316 تا 1340 در طول 24 سال آن قدر شاگرد ممتاز و فاضل تربیت کرده بود که در هر گوشه ایران یکی از شاگردان ممتاز امام یک روحانی مورد علاقه و احترام مردم بود
امام یک پایگاه گشوده روحانیتی در میان فضلای جوان روشن بین حوزه علمیه داشت!

Share