نرم افزار و کتاب/ نقش آزادى در تربیت کودکان - شهید بهشتی

موضوع: 
دانلود نرم افزار و کتاب/ نقش آزادى در تربیت کودکان - شهید بهشتی (قدس سره)
کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان

عنوان کتاب: نقش آزادى در تربیت کودکان
سرشناسه: بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۰.
نوییسنده: محمد حسینی بهشتی (قدس سره) 
تهیه و تنظیم: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی (قدس سره)​
مشخصات نشر: تهران : روزنه ، ۱۳۹۰ .
مشخصات ظاهری: ۱۸۴ ص.
شابک: 978-964-334-359-0
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : چاپ قبلی: بقعه ، ۱۳۸۶ .
موضوع : اسلام و آموزش و پرورش
موضوع : آموزش و پرورش کودکان
موضوع : تربیت خانوادگی (اسلام)
موضوع : والدین و کودک (اسلام)
رده بندی کنگره : BP۲۳۰/۱۸/ب ۹۵ن ۷ ۱۳۹۰
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۷
شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۷۲۲۷۲
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیش گفتار؛ نقش آزادى در تربیت کودکان؛ تکلیف الهى؛ معناى تکلیف؛ تضاد دو نسل؛ تعلیم و تربیت؛ اهمیت تحزّب و سازمان یافتگى؛ آموزش و پرورش فکرى کودکان؛ برخى از علتهاى مشکلات کودکان؛ نحوه رسیدگى به تکالیف درسى کودکان؛ نحوه برخورد با کودکان کنجکاو؛ عبادت کودکان؛ عادت؛ تربیت اسلامى؛ مشکل جوامع ایمانى؛ اهمیت چهره/مرجع شناسى؛ برخى آثار تاریخى به زبان فارسى؛ تفریح از دیدگاه اسلام؛ وجه نیاز به تفریح؛ رابطه لذت با نشاط؛ ویژگى هاى نسل جوان؛ آزادى و شخصیت؛ شخصیت؛ بررسى این تعریف؛ تعریف شخصیت؛ رابطه آزادى با شخصیت؛ عشق الهى؛ انواع محبت؛ فهرست اعلام

Share