بروشور/ داستانهای کوتاه از زندگی شهید بهشتی (ره)

موضوع: 
۲۰ داستان کوتاه از زندگی شهید بهشتی (قدس سره)
شهید بهشتی

متون مندرج در برگه های «ابر و باد» یا «تذهیب» متناسب برای هفتم تیرماه، ایام شهادت شهید بهشتی (قدس سره) جهت نصب در مساجد، پايگاه های بسيج، دانشگاه ها، ادارات و... می باشد.

منبع داستانکها کتاب «نگاهی به زندگی و مبارزات شهید دکتر بهشتی» از سری کتابهای دانشجویی است.

Share