ضیاءالصالحین کلیپ / معانی و مصادیق صحیح اسراف - استاد فاطمی نیا | ضیاءالصالحین

کلیپ / معانی و مصادیق صحیح اسراف - استاد فاطمی نیا

لیست
  • کلیپ / معانی و مصادیق صحیح اسراف - استاد فاطمی نیا
موضوع: 
ماجرای بهم ریختن "سمینار اسراف" پس از حضور استاد فاطمی نیا

موضوع : معانی و مصادیق صحیح اسراف
سخنران : آیت الله فاطمی نیا
زمان : 05:40

Share