ببینید| پیوند آسمانی حضرت علی و فاطمه علیهم السلام - استاد معاونیان

لیست
  • ببینید| پیوند آسمانی حضرت علی و فاطمه علیهم السلام - استاد معاونیان
موضوع: 
عقد حضرت علی و فاطمه علیهما السلام را خداوند متعال در عرش اعلی خواند...

موضوع : پیوند آسمانی حضرت علی و فاطمه علیهم السلام 
سخنران : استاد معاونیان
زمان : 06:03

Share