ببینید| فضیلت روز عرفه - استاد شهید مرتضی مطهری

لیست
  • ببینید| فضیلت روز عرفه - استاد شهید مرتضی مطهری
موضوع: 
یکونُ لِغَیرِک مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَک حَتّی یکونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَک...

موضوع : فضیلت روز عرفه
سخنران : استاد شهید مرتضی مطهری
زمان : 00:58

Share