ببینید| احکام شرعی / نماز ظهر و عصر کی قضا می شود؟

اوقات دقیق نماز ظهر و عصر را بدانیم!

موضوع : احکام شرعی / نماز ظهر و عصر کی قضا می شود؟
کارشناس : استاد وحیدپور
زمان : 00:30

Share