ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

بیان احکام شرعی

حجت الاسلام برسلانی

موضوع : آیا خواهر بزرگتر می تواند به خواهر کوچکش شیر بدهد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام برسلانی

احکام شرعی

موضوع : احکام شرعی / نماز ظهر و عصر کی قضا می شود؟
کارشناس : استاد وحیدپور
زمان : 00:30

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام قضای نماز و روزه استیجاری و مستحبی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : مقدمه گویی برای پذیرش احکام
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : بیان احکام شرعی بر اساس سطح سواد و تحصیلات
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : شیوه بیان احکام شرعی در منبر
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : احکام حد ترخص و مسافت شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : ساده گویی و بیان عالمانه احکام 
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : مخاطب شناسی در بیان عالمانه احکام 
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : روش بیان احکام شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده