ضیاءالصالحین کتاب بدایه النحو [دانلود فیلم آموزشی کامل + کتاب] | ضیاءالصالحین

کتاب بدایه النحو [دانلود فیلم آموزشی کامل + کتاب]

درسنامه دروس حوزوی (علم نحو)؛
کتاب بدایه النحو
فیلم های آموزشی کتاب بدایه النحو نوشته استاد صفایی بوشهری با تدریس استاد حسینی نژاد از مبحث مقدمه علم نحو تا مبحث استغاثه و ندبه + دانلود کتاب  (پوشش تمامی مباحث نحوی و متن عربی ساده)

فیلم آموزشی کتاب بدایه النحو

فیلم های آموزشی کتاب بدایه النحو نوشته استاد صفایی بوشهری با تدریس استاد حسینی نژاد از مبحث مقدمه علم نحو تا مبحث استغاثه و ندبه + دانلود کتاب  (پوشش تمامی مباحث نحوی و متن عربی ساده)

فیلم آموزشی کتاب بدایه النحو

از جمله مباحثی که در کتاب بدایه النحو مورد برسی قرار گرفته است عبارتند از:

مقدمه ( تعریف علم نحو، موضوع و فایده این علم، انواع کلمه، اسم نکره و معرفه، تعریف فعل، تعریف حرف، اعراب و بناء، جمله و اقسام آن)
مرفوعات ( فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصه، افعال قلوب، حروف شبیه به لیس، حروف شبیه به فعل، لای نفی جنس*
منصوبات (مفعول به، مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، تمییز، حال، منادی، مستثنی)
مجرورات (اضافه، مجرور به حرف جر)
مجزومات
توابع (نعت، تاکید، بدل، عطف بیان، عطف نسق)
اسم های عامل (مصدر، اسم فاعل، اسم مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم تفضیل، اسم فعل، تنازع)
افعال انشائیه غیر طلبی
ادوات (ادات شرط، ادات استفهام، ادات جواب، ادات تنبیه، ادات عرض و تحضیض و توبیخ، ادات تفسیر، ادات مصدریه، ادات استقبال، ادات مفاجات)
جمله و کلام
عدد (عدد اصلی، عدد ترتیبی، عدد کسری)

فیلم آموزشی کتاب بدایه النحو (استاد حسینی نژاد – از مبحث مقدمه علم نحو تا مبحث استغاثه و ندبه)

دانلود کتاب بدایه النحو و فیلمهای آموزشی بطور کامل
دانلود  کتاب

88.07 مگابایت

شماره جلسه عنوان دانلود فیلم جلسه دانلود فیلم ضمیمه
لینک حجم لینک حجم
0 مقدمه دانلود

35.8 مگابایت

-
1 شناخت علم نحو دانلود

22.54 مگابایت

دانلود

14.85 مگابایت

2 اسم دانلود 37.14 مگابایت دانلود 8 مگابایت
3 مفرد و مرکب دانلود 46.61 مگابایت دانلود 6.04 مگابایت
4 تقسیمات اسم دانلود 28.76 مگابایت دانلود 23.58 مگابایت
5 ضمیر 1 دانلود 35.73 مگابایت دانلود 21.34 مگابایت
6 ضمیر 2 دانلود 53.45 مگابایت دانلود 10.9 مگابایت
7 اسم اشاره دانلود 35.42 مگابایت دانلود 14.51 مگابایت
8 موصولات دانلود 52.92 مگابایت دانلود 12.74 مگابایت
9 علم دانلود 33.04 مگابایت دانلود 20.58 مگابایت
10 معرف به (ال) دانلود 29.24 مگابایت دانلود 12.49 مگابایت
11 فعل دانلود 18.04 مگابایت دانلود 12.39 مگابایت
12 حرف دانلود 12.47 مگابایت دانلود 12.7 مگابایت
13 اعراب و بناء دانلود 35.2 مگابایت دانلود 11.23 مگابایت
14 انواع اعراب 1 دانلود 21.81 مگابایت دانلود 12.97 مگابایت
15 انواع اعراب 2 دانلود 19.26 مگابایت دانلود 14.52 مگابایت
16 بناء و جمله دانلود 15.3 مگابایت دانلود 5.57 مگابایت
17 فاعل دانلود 40.77 مگابایت دانلود 13.9 مگابایت
18 نايب فاعل - مبتدا دانلود

22.86 مگابایت

دانلود 12.04 مگابایت
19 خبر دانلود 24.3 مگابایت دانلود 6.18 مگابایت
20 اصول مبتدا و خبر دانلود 46.59 مگابایت دانلود 6.96 مگابایت
21 فعل ناقصه دانلود 21.57 مگابایت دانلود 12.54 مگابایت
22 افعال ناقصه دانلود 21.76 مگابایت دانلود 10.56 مگابایت
23 افعال مقاربه دانلود 15.14 مگابایت دانلود 8.44 مگابایت
24 افعال قلوب دانلود 30.83 مگابایت دانلود 8.15 مگابایت
25 حروف شبیه به لیس دانلود 14.93 مگابایت دانلود 10.04 مگابایت
26 حروف شبیه بالفعل دانلود 33.54 مگابایت دانلود 6.92 مگابایت
27 لای نفی جنس دانلود 22.2 مگابایت دانلود 6.32 مگابایت
28 مفعول به دانلود 29.25 مگابایت دانلود 14.02 مگابایت
29 اختصاص و اغراء دانلود 14.05 مگابایت دانلود 7.68 مگابایت
30 تحذیر ، اشتغال دانلود 35.81 مگابایت دانلود 8.49 مگابایت
31 مفعول مطلق دانلود 29.98 مگابایت دانلود 8.16 مگابایت
32 مفعول له دانلود 24.64 مگابایت دانلود 7.8 مگابایت
33 مفعول معه دانلود 19.27 مگابایت دانلود 4.96 مگابایت
34 مفعول فیه دانلود 28.91 مگابایت دانلود 9.21 مگابایت
35 حال دانلود 34.28 مگابایت دانلود 10.97 مگابایت
36 تمییز دانلود 36.17 مگابایت دانلود 10.64 مگابایت
37 منادی دانلود 53.18 مگابایت دانلود 13.3 مگابایت
38 استغاثه و ندبه دانلود 32.8 مگابایت -

منبع:«حوزه مجازی مهندس طلبه»

Share

دیدگاه‌ها

عاقبت شما بخیر

سلام. عالی بود. ای کاش می شد کاملش کنید.

علیکم السلام
إن شاءالله به محض دریافت مطالب تکمیلی اضافه خواهند شد...

موفق باشید