پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (فارسی - انگلیسی)

موضوع: 
در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 15 ام ، پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (بصورت فارسی - انگلیسی) تقدیم شما عزیزان می گردد...
گل - در جستجوی خدا

پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (فارسی - انگلیسی)

در این بخش از سری پاورپوینت های گروه هشت بهشت؛ پاورپوینت شماره 15 ام ، پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (بصورت فارسی - انگلیسی) تقدیم شما عزیزان می گردد...

پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (فارسی - انگلیسی)

متن پاورپوینت داستان در جستجوی خدا (فارسی - انگلیسی) :

مردی با خود زمزمه کرد: خدایا با من حرف بزن!

He murmured: Oh God... Speak to me!

یه سار شروع به خواندن کرد... اما مرد نشنید!

a starling started singing, but he didn’t hear!

مرد فریاد برآورد خدایا با من حرف بزن... آذرخش در آسمان غرید  امّا مرد، اعتنایی نکرد!

He howled; My God! Speak to me… The thunderbolt boomed, But he didn’t care!

مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت: پس تو کجایی؟؟؟ بگذار تو را ببینم...

He wondered around and said: “Where Are You??” … ”Let me see you..”

ستاره ای درخشید اما مرد ندید!

A star sparkled, but he didn’t see!

مرد فریاد کشید"خدایا یک معجزه به من نشان بده"... کودکی متولد شد، اما مرد، باز توجهی نکرد!

He shouted: “I need a miracle!” A baby got born.. But again, the man didn’t care!

مرد در نهایت یاس فریاد زد: خدایا خودت را به من نشان بده و بگذار تو را ببینم... از تو خواهش میکنم... پروانه ای روی دست مرد نشست! و او پروانه را پراند و به راهش ادامه داد...

He yelled out despairingly: Oh God! Show me yourself!.. Let me see you!..  I beg you.. Please.. A butterfly settled on his hand! But he shooed it away and continued his way…

ما خدا را گم می کنیم در حالی که او در کنار نفس های ما جریان دارد...

We miss God while He is flow through our every breath...

خدا اغلب در شادی‌های ما سهیم نیست... تا به حال چند بار خوشی‌هایت را آرام و بی بهانه به او گفته‌ای؟؟ تا به حال به او گفته‌ای که چه قدر خوشبختی؟ که چه قدر همه چیز خوب است... که چه خوب که او هست ...

We mostly do not share our happiness with him…. How many times have you whispered about your joys to him? Calm and without any excuse to do so… How many times have you told him how fortunate you are… How excellent is everything.. And… How wonderful it is to have him…

خدا همراه همیشگی سختی‌ها و خستگی‌های ماست زمانی که خسته و درمانده به طرفش میرویم

But we think, only when we reached our goals, Is when we are noticed by him!

خیال میکنیم تنها زمانی که به خواسته خود برسیم، او ما را دیده و حس کرده

He is continuously along our hardships while we face him Drained and helpless…

امّا ... گاهی بی پاسخ گذاشتن برخی از خواسته های ما نشانگر لطف بی اندازۀ او به ماست.

But … Sometimes, when we are Left with no answer in some cases, it’s  because of his endless kindness toward us.

خورشید را باور دارم حتی اگر نتابد به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکنم به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد... (دیوار نوشته ای مربوط به ویرانه های جنگ جهانی )

I believe in Sun even if it doesn’t shine…. I believe in Love even if I don’t feel it…. And I believe in God even in his silence… (a wall written on 2nd. World war ruins)

تا خدا هست جایی برای نا امیدی نیست

Till God Is; Desperation has no-where

 

پدیدآورنده: 
Share