گزیده ای از بیانات رهبری در منزل شهید سردار سلیمانی

حضور رهبری در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
گزیده ای از بیانات رهبری در منزل شهید سردار سلیمانی به ضمیمه فیلم این دیدار: حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود...

گزیده ای از بیانات رهبری در منزل شهید سردار سلیمانی

... حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود. در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل اللّه پروا نداشت؛ از هیچ چیز پروا نداشت ...

جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد؛ ان شاءاللّه امیدواریم که خداوند درجاتش را عالی کند و آن نعمت عظیمی که شامل حال او شد، بر او گوارا باشد که حقّش بود و شایسته ِی این نعمت بزرگ بود. ...

همه ی مردم عزادارند یعنی احساس عزاداری میکنند؛ بدانید که مردم قدر پدر شما را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این اخلاص است. اگر اخلاص نباشد، این جور دلهای مردم متوجّه نمیشود؛ دلها دست خدا است؛ این که دلها این جور همه متوجّه میشوند، نشان دهنده ی این است که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت، مرد بزرگی بود.

گزیده ای از بیانات رهبری در منزل شهید سردار سلیمانی

پیشنهاد ویژه : ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی

فیلم: 
Share