نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى

آیت الله سعادت پرور ( پهلوانی تهرانی )
شش سفارش از آیت الله سعادت پرور درباره دوری از دنیا و هواپرستی (زهد در دنیا) برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی است...

نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى

نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى (زهد در دنیا) برشی از کتاب پندنامه سعادت مرحوم آیت الله حاج شیخ علی سعادت پرور پهلوانی تهرانی است...

نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى

1- اى عزیزان من! کوشش بى جا براى دنیا مکنید که به غیر روزى خود نتوانید رسید.

2- اى عزیزان من! غم و غصه دنیا را به خود راه ندهید که زیان دارَین (در دو سرا) است.

3- اى عزیزان من! از هوا پرستى کناره گیرید تا همه چیز به شما داده شود.

4- اى عزیزان من! آنچه در هوا پرستى مى خواهید در ترک هوا براى شما پیدا مى شود.

5- اى عزیزان من! نفس را نباید زیاد در فشار گذاشت تا سر از فرمان برکشد، بلکه باید همه لذایذ را بطور اعتدال به او داد و در اولین قدم، لذت شرک جلى و معصیت خدا را از او قطع نمود تا کم کم پس از مدتى رام شود، سپس کم کم دست به امور دیگر زد، اما باید بدانیم که این کار نه امرى است بصورت آسان، بلکه امرى است بس مشکل، اما چون به تدریج انجام گیرد کار به جایى رسد که نفس در اطاعت شما باشد.

6- اى فرزندان من! در امر شیطان هم همین موضوع را مراعات کنید و به اطاعت  واجبه و ترک معصیت بپردازید، چون قدرى به قدرت معنویتان افزوده شد به مستحبات و ترک مکروهات بپردازید و هکذا ...

نصایح آیت الله سعادت پرور در دورى از دنیا و هواپرستى

مطالب مرتبط و پیشین :
14 تذکر درباره خداشناسى از آیت الله سعادت پرور
سفارش آیت الله سعادت پرور درباره پیروى از انبیاى و اولیا الهى
سه اصل در مراقبه و محاسبه اعمال از آیت الله سعادت پرور

زندگی نامه استاد آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانى تهرانى)

Share