نرم افزار/امام هادی علیه السلام و نهضت علویان

موضوع: 
امام هادی علیه السلام و نهضت علویان

امام هادی علیه السلام و نهضت علویان
مشخصات کتاب:
سرشناسه : دریایی محمدرسول - 1330
عنوان و نام پدیدآور : امام هادی (ع و نهضت علویان تالیف محمدرسول دریائی مشخصات نشر : تهران رسالت قلم 1362، 1361.
مشخصات ظاهری : ص 293
شابک : بها:250ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه ص [291] - 293
موضوع : علی بن محمد النقی امام دهم 254 - 214ق م موضوع : شیعه -- تاریخ -- قرن ق 3
رده بندی کنگره : BP49 /د4‮الف 8
رده بندی دیویی : 297/9583 ع 845د
شماره کتابشناسی ملی : م 62-1034
عناوین اصلی کتاب شامل:
شناخت امام؛ نهضت علویان و شورش در خلافت عباسی ؛ تحلیل سیاسی - اجتماعی، ابعاد مختلف حیات امام؛ پاورقی

Share