آشنایی با نرم افزار پاورپوینت | Power Point

آموزش نرم افزار پاورپوینت | Power Point
جلسه اول آموزش نرم افزار پاورپوینت | Power Point - آشنایی با نرم افزار پاورپوینت

آشنایی با نرم افزار پاورپوینت | Power Point

جلسه اول آموزش نرم افزار پاورپوینت | Power Point - آشنایی با نرم افزار پاورپوینت

آشنایی با نرم افزار پاورپوینت | Power Point

فیلم/ آموزش کامل پاورپوینت (Power Point) + فایل PDF

فیلم: 
Share