فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

نحو مقدماتی
فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی به قلم استاد حمید محمدی شامل ۲۴ جلسه (فیلم آموزشی) می باشد که فقط در ۴ ساعت تدریس شده است.

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی که شامل بیست و چهار (۲۴) جلسه فیلم آموزشی می باشد که فقط در ۴ ساعت تدریس شده است.

برای استفاده از بخش حل تمرینات به پیوند مقابل مراجعه نمایید: حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

سرفصل‌های کتاب عبارتند از:

  • بخش اول: مقدمه و اقسام اعراب و بناء که عبارتند از تعریف نحو، موضوع نحو، فایده نحو، عامل و معمول، معرب و مبنی، اعراب ظاهری و تقدیری و محلی
  • بخش دوم: اقسام اعراب در فعل که عبارتند از مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم
  • بخش سوم : اقسام اعراب در اسم که عبارتند از فاعل و نائب فاعل،‌مبتدا و خبر، افعال ناقصه، افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، مفعول به، مفعول مطلق و مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، حال، تمییز، مستثنی، منادی، مجرورات، جار و مجرور، تعریف اضافه
  • بخش چهارم : توابع که عبارتند از نعت و تاکید، عطف بیان، عطف نسق، بدل، حروف عامل ( حروف جر، حروف ناصب اسم، حروف ناصب فعل مضارع، حروف جازم فعل مضارع، حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبه به لیس، لای نفی جنس)
  • بخش پنجم: حروف و احکام جمله که عبارتند از:  حروف غیر عامل (حروف عطف، حروف استفهام، حروف تفسیر، حروف تفصیل، حروف تحضیض، حروف تنبیه، حرف ردع و انکار، حروف مفاجاه، حرف تعریف، حرف تحقیق، حروف استقبال، حروف جواب،‌ حروف زائد) ،جمله (جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و جمله هایی که محلی از اعراب ندارند)

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

فهرست فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

دروسی که در این فیلمها آموزش داده شده اند عبارتند از : ۱. مقدمه ۲. اقسام بناء و مبنی ۳. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی ۴. مضارع مرفوع ومنصوب ۵. مضارع مجزوم ۶. مرفوعات(۱) ۷. مرفوعات(۲) ۸. مرفوعات(۳) ۹. نواسخ ۱-افعال ناقصه ۱۰. نواسخ ۲-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس» ۱۱. نواسخ ۳-حروف مشبه بالفعل/«لا»ی نفی جنس ۱۲. منصوبات ۱-مفعول به ۱۳. منصوبات ۲-مفعول مطلق ومفعول له ۱۴. منصوبات ۳-مفعول فیه و مفعول معه ۱۵. منصوبات ۴-حال و تمییز ۱۶. منصوبات ۵-مستثنی ۱۷. منصوبات ۶-منادی ۱۸. مجرورات ۱-مجرور به حرف جر ۱۹. مجرورات ۲-مجرور به اضافه ۲۰. توابع ۱-نعت و تاکید ۲۱. توابع ۲-عطف نسق،عطف بیان،بدل ۲۲. حروف ۱-حروف عامل ۲۳. حروف ۲-حروف غیر عامل ۲۴. اعراب جمله ها

فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل ۱. مقدمه۲۵.۴۵ مگابایت
فایل ۲. اقسام بناء و مبنی۱۹.۸۱ مگابایت
فایل ۳. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی۱۸.۱۱ مگابایت
فایل ۴. مضارع مرفوع ومنصوب۲۷.۱۳ مگابایت
فایل ۵. مضارع مجزوم۲۰.۶۹ مگابایت
فایل ۶. مرفوعات(۱) ۲۸.۱۶ مگابایت
فایل ۷. مرفوعات(۲)۲۸.۶۹ مگابایت
فایل ۸. مرفوعات(۳)۲۶.۵۳ مگابایت
فایل ۹. نواسخ ۱-افعال ناقصه۳۱.۶۲ مگابایت
فایل ۱۰. نواسخ ۲-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس»۱۴.۹۴ مگابایت
فایل ۱۱. نواسخ ۳-حروف مشبه بالفعل/«لا»ی نفی جنس۲۴.۶۱ مگابایت
فایل ۱۲. منصوبات ۱-مفعول به۲۹.۱۱ مگابایت
فایل ۱۳. منصوبات ۲-مفعول مطلق ومفعول له۱۶ مگابایت
فایل ۱۴. منصوبات ۳-مفعول فیه و مفعول معه۱۹.۴۱ مگابایت
فایل ۱۵. منصوبات ۴-حال و تمییز۲۷.۴۴ مگابایت
فایل ۱۶. منصوبات ۵-مستثنی۱۶.۷۳ مگابایت
فایل ۱۷. منصوبات ۶-منادی۲۴.۵۳ مگابایت
فایل ۱۸. مجرورات ۱-مجرور به حرف جر۱۸.۴۶ مگابایت
فایل ۱۹. مجرورات ۲-مجرور به اضافه۲۰.۴۶ مگابایت
فایل ۲۰. توابع ۱-نعت و تاکید۲۸.۸۷ مگابایت
فایل ۲۱. توابع ۲-عطف نسق، عطف بیان، بدل۲۳.۵۷ مگابایت
فایل ۲۲. حروف ۱-حروف عامل۳۴.۰۱ مگابایت
فایل ۲۳. حروف ۲-حروف غیر عامل۳۷.۱۹ مگابایت
فایل ۲۴. اعراب جمله ها۱۹.۱۵ مگابایت
Share