فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

نحو مقدماتی
فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی به قلم استاد حمید محمدی شامل ۲۴ جلسه (فیلم آموزشی) می باشد که فقط در ۴ ساعت تدریس شده است.

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی که شامل بیست و چهار (24) جلسه فیلم آموزشی می باشد که فقط در ۴ ساعت تدریس شده است.

برای استفاده از بخش حل تمرینات به پیوند مقابل مراجعه نمایید: حل تمرینات نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

سرفصل‌های کتاب عبارتند از:

  • بخش اول: مقدمه و اقسام اعراب و بناء که عبارتند از تعریف نحو، موضوع نحو، فایده نحو، عامل و معمول، معرب و مبنی، اعراب ظاهری و تقدیری و محلی
  • بخش دوم: اقسام اعراب در فعل که عبارتند از مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم
  • بخش سوم : اقسام اعراب در اسم که عبارتند از فاعل و نائب فاعل،‌مبتدا و خبر، افعال ناقصه، افعال مقاربه و حروف شبیه به لیس، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس، مفعول به، مفعول مطلق و مفعول له، مفعول فیه و مفعول معه، حال، تمییز، مستثنی، منادی، مجرورات، جار و مجرور، تعریف اضافه
  • بخش چهارم : توابع که عبارتند از نعت و تاکید، عطف بیان، عطف نسق، بدل، حروف عامل ( حروف جر، حروف ناصب اسم، حروف ناصب فعل مضارع، حروف جازم فعل مضارع، حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبه به لیس، لای نفی جنس)
  • بخش پنجم: حروف و احکام جمله که عبارتند از:  حروف غیر عامل (حروف عطف، حروف استفهام، حروف تفسیر، حروف تفصیل، حروف تحضیض، حروف تنبیه، حرف ردع و انکار، حروف مفاجاه، حرف تعریف، حرف تحقیق، حروف استقبال، حروف جواب،‌ حروف زائد) ،جمله (جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند و جمله هایی که محلی از اعراب ندارند)

فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

فهرست فیلم آموزشی کتاب نحو مقدماتی استاد حمید محمدی

دروسی که در این فیلمها آموزش داده شده اند عبارتند از : 1. مقدمه 2. اقسام بناء و مبنی 3. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی 4. مضارع مرفوع ومنصوب 5. مضارع مجزوم 6. مرفوعات(1) 7. مرفوعات(2) 8. مرفوعات(3) 9. نواسخ 1-افعال ناقصه 10. نواسخ 2-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس» 11. نواسخ 3-حروف مشبه بالفعل/«لا»ی نفی جنس 12. منصوبات 1-مفعول به 13. منصوبات 2-مفعول مطلق ومفعول له 14. منصوبات 3-مفعول فیه و مفعول معه 15. منصوبات 4-حال و تمییز 16. منصوبات 5-مستثنی 17. منصوبات 6-منادی 18. مجرورات 1-مجرور به حرف جر 19. مجرورات 2-مجرور به اضافه 20. توابع 1-نعت و تاکید 21. توابع 2-عطف نسق،عطف بیان،بدل 22. حروف 1-حروف عامل 23. حروف 2-حروف غیر عامل 24. اعراب جمله ها

فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل 1. مقدمه25.45 مگابایت
فایل 2. اقسام بناء و مبنی19.81 مگابایت
فایل 3. اعراب ظاهری، تقدیری ومحلی18.11 مگابایت
فایل 4. مضارع مرفوع ومنصوب27.13 مگابایت
فایل 5. مضارع مجزوم20.69 مگابایت
فایل 6. مرفوعات(1) 28.16 مگابایت
فایل 7. مرفوعات(2)28.69 مگابایت
فایل 8. مرفوعات(3)26.53 مگابایت
فایل 9. نواسخ 1-افعال ناقصه31.62 مگابایت
فایل 10. نواسخ 2-افعال مقاربه وحروف شبیه به«لیس»14.94 مگابایت
فایل 11. نواسخ 3-حروف مشبه بالفعل/«لا»ی نفی جنس24.61 مگابایت
فایل 12. منصوبات 1-مفعول به29.11 مگابایت
فایل 13. منصوبات 2-مفعول مطلق ومفعول له16 مگابایت
فایل 14. منصوبات 3-مفعول فیه و مفعول معه19.41 مگابایت
فایل 15. منصوبات 4-حال و تمییز27.44 مگابایت
فایل 16. منصوبات 5-مستثنی16.73 مگابایت
فایل 17. منصوبات 6-منادی24.53 مگابایت
فایل 18. مجرورات 1-مجرور به حرف جر18.46 مگابایت
فایل 19. مجرورات 2-مجرور به اضافه20.46 مگابایت
فایل 20. توابع 1-نعت و تاکید28.87 مگابایت
فایل 21. توابع 2-عطف نسق، عطف بیان، بدل23.57 مگابایت
فایل 22. حروف 1-حروف عامل34.01 مگابایت
فایل 23. حروف 2-حروف غیر عامل37.19 مگابایت
فایل 24. اعراب جمله ها19.15 مگابایت
Share