تاخیر انداختن نماز ظهر جمعه (نظر مراجع)

نماز ظهر جمعه
نظر مراجع تقلید درباره تاخیر انداختن نماز ظهر جمعه مختلف است؛ عده ای تأخیر انداختن نماز را لازم نمی دانند. برخی آن را بنابر احتیاط، مستحب شمرده و برخی بنابر احتیاط واجب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

تاخیر انداختن نماز ظهر جمعه (نظر مراجع)

نظر مراجع تقلید درباره تاخیر انداختن نماز ظهر جمعه مختلف است؛ عده ای [از مراجع چون آیات عظام خامنه ای، صافی گلپایگانی و نوری همدانی] تأخیر انداختن نماز را لازم نمی دانند. برخی [چون آیت الله هادوی تهرانی] آن را بنابر احتیاط، مستحب شمرده و برخی [دیگر از مراجع مانند آیت الله مکارم شیرازی] می گویند، بنابر احتیاط واجب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

تاخیر انداختن نماز ظهر جمعه (نظر مراجع)

بنا به استفتائاتی که از دفاتر حضرات آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و  نوری همدانی (مد ظلهم العالی) شده هر کدام پاسخ خود را به سوال "آیا کسی که در نماز جمعه نتوانست شرکت کند و در خانه بود، بهتر است نماز ظهر روز جمعه را حدوداً نیم ساعت بعد از وقت شرعی آن به جا آورد؟" به شرح ذیل مرقوم فرموده اند :

حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) : در فرض مذکور در ظهر روز جمعه صبر کردن و تأخیر انداختن نماز ظهر لازم نیست.
 

حضرت آیت الله نوری همدانی (مد ظله العالی) : احتیاط مذکور لازم نیست.
 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی) : احتیاط آن است که تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.
 

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) : لازم نیست تأخیر بیندازد.
 

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) : به احتیاط  مستحب، تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.

Share