24 نکته درباره آداب سیر و سلوک از علامه حسنزاده

الهی مرا آن ده که آن به , علامه حسن زاده , سیر و سلوک
24 نکته درباره آداب سیر و سلوک از علامه حسنزاده بر مبنای کتاب هزار و یک کلمه که می تواند رهنما و راهگشای سالکان طریق حق باشد... إن شاءالله

24 نکته درباره آداب سیر و سلوک از علامه حسنزاده

24 نکته درباره آداب سیر و سلوک از علامه حسنزاده (حفظه الله) بر مبنای کتاب هزار و یک کلمه که می تواند رهنما و راهگشای سالکان طریق حق باشد... إن شاءالله

24 نکته درباره آداب سیر و سلوک از علامه حسنزاده

۱- به فکر خود باش و از خویشتن غافل مباش. 
۲- همواره کشیک نفس بکش که کشیک نفس کشیدن کشکی نیست، از خداوند توفیق بخواه. 
۳- با ابنای روزگار بساز و مرد تحمّل باش «آسیا باش، درشت بستان و نرم باز ده». 
۴- مرد فکر باش که فکر لُبّ عبادت است. 
۵- مناجات و راز و نیاز با خداوند را قطع مکن. 
۶- خلوت شب را از دست مده. 
۷- به حقیقت بگو «الهی! آمدم» تا کامروا گردی. 
۸- سخن و خواب و خوراک باید به قدر ضرورت باشد. 
۹- با عهد الله که قرآن مجید است هر روز تجدید عهد کن. 
۱۰- صمیمانه دست توسّل به دامن پیغمبر و آل او در زن که آن خوبان واسطه ی فیض حقّ اند. 
۱۱- فرزانه باش و دیوانه باش. 
۱۲- خویشتن را تفویض به حق کن و او را وکیل خود بگیر که تواناتر و داناتر و باوفاتر و مهربان تر و پاینده تر از او نخواهی یافت
۱۳- سوره مبارکه «اخلاص» را با اخلاص بر زبان داشته باش. 
۱۴- با خلق خدا مهربان باش. 
۱۵- از سخنان ناهنجار گر چه به مزاح باشد، بر حذر باش. 
۱۶- خلاف مگو اگر چه به مطایبت باشد. 
۱۷- از قسم خوردن اگر چه به راست باشد، احتراز کن. 
۱۸- چو ایستاده ای دست افتاده گیر. 
۱۹- تا می توانی نماز را در اوّل وقت به جا آور. 
۲۰- تجارتت را مغتنم بشمار که انسان بیکار از دنیا و آخرت هر دو می ماند. 
۲۱- داد و ستد مانع بندگی نیست. 
۲۲- در مطلق اُمور میانه رو باش. 
۲۳- بر کتمان اهتمام داشته باش.
۲۴- اگر چه الف دنباله دارد ولی ؛

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید
 هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

Share