خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام

لیست
  • خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام
موضوع: 
بشر جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند اسلام این حکومت هارو این نوع قدرت مندی هارو قدرت مداری هارو قبول ندارد

خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام

مقام معظم رهبر مد ظله العالی : بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند اسلام این حکومت ها رو این نوع قدرت مندی ها رو قدرت مداری ها رو قبول ندارد امامت را قبول دارد...

Share