تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده

ماه ذی القعده
یازدهمین ماه از ماه های قمری است.این ماه از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعدة و ذی الحجة) است که جنگ در آن حرام است. ذو القعده از قعود و نشستن گرفته شده و از آنجا که اعراب در این ماه از جنگ فرو می نشستند، به این نام نامیده اند.

تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده

تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده از سری "وقایع الایام و اعمال" آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده

تقویم و مناسبتهای ماه ذی القعده

ذی القَعدة یا ذوالقَعدة الحرام، یازدهمین ماه از ماه های قمری است.این ماه از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعدة و ذی الحجة) است که جنگ در آن حرام است. ذو القعده از قعود و نشستن گرفته شده و از آنجا که اعراب در این ماه از جنگ فرو می نشستند، به این نام نامیده اند.
روزوقایع

۱ ذی القعدة

بنا بر روایات اخراج حضرت آدم (علیه السلام) از بهشت
درگذشت حضرت ابوطالب علیه السلام (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت اشعث بن قیس (سال ۴۰ ه.ق)
ولادت حضرت معصومه (سلام الله علیها) (سال ۱۷۳ ه.ق)
درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (سال ۱۷۷ ه.ق)
درگذشت حسین نجفی اهری (۲۲ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ ه.ق)
۲ ذی القعدة
ولادت سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۵ شهریور ۱۳۲۷ش) (سال ه.ق)
درگذشت محمدجواد انصاری همدانی (۸ اردیبهشت ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۷۹ ه.ق)
درگذشت سید حسن طاهری خرم آبادی (۱۶ شهریور ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ ه.ق)
۳ ذی القعدة
درگذشت سید محمد فشارکی (۲۴ اسفند ۱۲۷۷ش) ( سال ۱۳۱۶ ه.ق)
شهادت سید محمد صدر (۳۰ بهمن ۱۳۷۷ش) ( سال ۱۴۱۹ ه.ق)
۴ ذی القعدة
درگذشت حضرت خدیجه(سلام الله علیها) (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت شیخ حسین لنکرانی (۱۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ ه.ق)
۵ ذی القعدة
درگذشت سید ابن طاووس (سال ۶۶۴ ه.ق)
تولد سید محمدقُلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به علامه کنتوری (سال ۱۱۷۴ یا ۱۱۸۸ ه.ق)
۶ ذی القعدةدرگذشت ابوالحسن جلوه (۲۰ فروردین ۱۲۷۶ش) (سال ۱۳۱۴ ه.ق)
درگذشت میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (۱۲ اسفند ۱۳۱۱ش)(سال ۱۳۵۱ ه.ق)
شهادت علی قدوسی (۱۴ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ ه.ق)
درگذشت احمد پایانی اردبیلی (۲۶ اسفند ۱۳۷۵ش) (سال ۱۴۱۷ ه.ق)
۷ ذی القعدةدرگذشت محمد اسماعیل فدایی آستانی (سال ۱۲۶۲ ه.ق)
درگذشت میرزا احمد کفایی (۴ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
۸ ذی القعدةولادت سید محمد رضا گلپایگانی (۲۹ اسفند ۱۲۷۷ش) (سال ه.ق)
درگذشت ملا محمد حسین فشارکی (۲۳ بهمن ۱۳۱۳ش)(سال ۱۳۵۳ ه.ق)
ولادت سید محمدسعید حکیم (۱۱ بهمن ۱۳۱۴ش)(سال ۱۳۵۴ ه.ق)
درگذشت میرزا عبدالرحیم سامت (۲۴ بهمن ۱۳۷۸ش)(سال ۱۴۲۰ ه.ق)
۹ذی القعدةنامه مسلم بن عقیل به امام حسین(ع) (سال ۶۰ ه.ق)
۱۰ ذی القعدةدرگذشت فخرالدین محمد بن حسن بن شهید ثانی (سال ۱۰۳۰ ه.ق)
ولادت محمد مؤمن قمی (۲۲ دی ۱۳۱۶ش) (سال ۱۳۵۶ ه.ق)
درگذشت سید مصطفی خمینی (۱ آبان ۱۳۵۶ش) (سال ۱۳۹۷ ه.ق)
۱۱ ذی القعدةولادت امام رضا علیه السلام (سال ۱۴۸ ه.ق)
تأسیس سلسله آل بویه (سال ۳۲۱ ه.ق)
ولادت شیخ مفید (سال ۳۳۶ ه.ق)
۱۲ ذی القعدةولادت محمد تقی آملی (۱۱ مرداد ۱۲۶۶ش) (سال ۱۳۰۴ ه.ق)
درگذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری (۲ خرداد ۱۳۰۲ش) (سال ۱۳۴۴ ه.ق)
شهادت سید اسدالله مدنی دومین شهید محراب (۲۰ شهریور ۱۳۶۰ش)(سال ۱۴۰۱ ه.ق)
۱۳ ذی القعدةدرگذشت قطب الدین رازی(سال ۷۶۶ ه.ق)
درگذشت میرزا محمد استرآبادی (سال ۱۰۲۸ ه.ق)
درگذشت آقا محمد کفایی (۲۵ دی ۱۳۱۶ش)(سال ۱۳۵۶ ه.ق)
درگذشت شهاب الدین اشراقی (۲۱ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ ه.ق)
۱۴ ذی القعدةولادت میرزا رضی ذوالنوری (سال ۱۲۹۴ ه.ق)
۱۵ ذی القعدةشهادت محمد تقی برغانی؛ ازجمله اشخاص مشهور به شهید ثالث (۵ آبان ۱۲۲۶ش) (سال۱۲۶۳ ه.ق)
ولادت میرزا محمد حسین نائینی (۱۴ خرداد ۱۲۳۹ش) (سال۱۲۷۶ ه.ق)
ولادت حسنعلی نخودکی اصفهانی (۱۴ اردیبهشت ۱۲۴۲ش) (سال ۱۲۷۹ ه.ق)
۱۶ ذی القعدةدرگذشت زین العابدین مازندرانی (۲۳ خرداد ۱۲۷۱ش) (سال ۱۳۰۹ ه.ق)
درگذشت حسین دین محمدی (۲۴ خرداد ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۶ ه.ق)
۱۷ ذی القعدةدستگیری امام کاظم(علیه السلام) در مدینه و تبعید به عراق (سال ۱۷۹ ه.ق)
درگذشت شیخ عبدالکریم حائری؛ موسس حوزه علمیه قم (۹ بهمن ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ ه.ق)
۱۸ ذی القعدة
درگذشت سید ابوالحسن انگجی تبریزی (۲۰ دی ۱۳۱۷ش) (سال ۱۳۵۷ ه.ق)
درگذشت محمد حسین کاشف الغطا (۲۸ تیر ۱۳۳۳ش) (سال ۱۳۷۳ ه.ق)
۱۹ ذی القعدةولادت حضرت اسحاق (علیه السلام)
درگذشت سید مرتضی حسینی مرعشی (۲۰ فروردین ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۶ ه.ق)
۲۰ ذی القعدة-----
۲۱ ذی القعدة
درگذشت سید یونس موسوی نجفی اردبیلی (۱۹ خرداد ۱۳۳۷ش) (سال ۱۳۷۷ ه.ق)
درگذشت ضیاء الدین آملی (۱۹ شهریور ۱۳۶۱ش)(سال ۱۴۰۲ ه.ق)
درگذشت احمد حجتی (۲۹ اسفند ۱۳۷۶ش)(سال ۱۴۱۸ ه.ق)
۲۲ ذی القعدة
پایان تألیف تفسیر مجمع البیان (سال ۵۳۶ ه.ق)
درگذشت ملا محمد علی نوری اصفهانی (سال ۱۲۵۳ ه.ق)
آغاز سلطنت ناصر الدین شاه (سال ۱۲۶۴ ه.ق)
ولادت سید محمد حسن میرجهانی جرقویه اصفهان در (۱۲۷۹ش).(سال ۱۳۱۹ ه.ق)
۲۳ ذی القعدةشهادت امام رضا (علیه السلام) (به روایتی)
وقوع غزوه بنی قریظه (سال ۵ ه.ق)
درگذشت اسماعیل معزی (۱۸ آبان ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ ه.ق)
درگذشت محمود انصاری قمی (۲۱ اسفند ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
۲۴ ذی القعدة حرکت امام رضا (علیه السلام) از مدینه به مرو (سال ۲۰۰ ه.ق)
درگذشت ملا محمد شریف مازندرانی (سال ۱۲۴۶ ه.ق)
درگذشت مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه قاجاریه (۱۸ دی ۱۲۸۵ش) (سال ۱۳۲۴ ه.ق)
درگذشت علامه سمنانی (۲۱ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
درگذشت حسن کافی (۳۰ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
۲۵ ذی القعدةروز دحو الارض
طبق برخی از روایات، ولادت حضرت ابراهیم (علیه السلام)
حرکت پیامبر (صلی الله علیه وآله) از مدینه برای حجة الوداع به روایت اهل سنت (سال ۱۰ ه.ق)
تولد شهید سید محمدباقر صدر فقیه و فعال سیاسی در عراق(۱۰ اسفند ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ه.ق)
درگذشت سید محمد مدرس نجف آبادی (۱۵دی ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ ه.ق)
درگذشت سید محمد جعفر جزائری (۲۲اسفند ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
۲۶ ذی القعدةحرکت پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مدینه به سمت مکه برای انجام حجة الوداع آخرین حج زندگی پیامبر(صلی الله علیه وآله) (به روایت شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام) (سال ۱۰ ه.ق)
درگذشت حاج اسماعیل دولابی (۹ بهمن ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ ه.ق)
۲۷ ذی القعدة
-----
۲۸ ذی القعدة
صلح حدیبیه (سال ۶ ه.ق)
درگذشت آقا ضیاء عراقی (۱۶ آذر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت سید مرتضی نجومی (۲۵ آبان ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ ه.ق)
۲۹ ذی القعدةشهادت امام جواد (علیه السلام) (سال ۲۲۰ ه.ق)
ولادت ملا حسین فشارکی (سال ۱۲۶۶ ه.ق)
۳۰ ذی القعدة-----

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share