در توبه همیشه باز هست- استاد شیخ حسین انصاریان

لیست
  • در توبه همیشه باز هست- استاد شیخ حسین انصاریان
موضوع: 
شیخ حسین انصاریان: در به روی توبه کننده بسته نیست. رحمت خدا شامل او می شود....

در توبه همیشه باز هست- استاد شیخ حسین انصاریان

شیخ حسین انصاریان: در به روی توبه کننده بسته نیست. رحمت خدا شامل او می شود. هر چقدر هم گناه سنگین باشد، خداوند او را می بخشد...

Share