نرم افزار و کتاب هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم

نرم افزار و کتاب هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم  به قلم ابوالفضل هادی منش
نرم افزار و کتاب هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم

نرم افزار و کتاب هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم

نرم افزار و کتاب هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم  به قلم ابوالفضل هادی منش

مشخصات کتاب:

هودج خون؛ گذری بر عزاداری و نامگذاری شب های محرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسنده: ابوالفضل هادی منش

عناوین اصلی کتاب شامل:

اشاره؛ فهرست مطالب؛ دیباچه؛ آغاز سخن؛ بخش اوّل: فرهنگ عزاداری در مکتب عاشورا؛ بخش دوم: نامگذاری سنتی شب های محرم؛ بخش سوم: رسالت رسانه در عزاداری ها به ویژه عاشورا؛ منابع و مأخذ

پدیدآورنده: 
Share