کلیپ صوتی / وقتی نام تورا می شنوم ( متن و زیر نویس )

لیست
  • کلیپ صوتی / وقتی نام تورا می شنوم ( متن و زیر نویس )
آهنگ " وقتی نام تورا می شنوم " کاری از گروه وتر

کلیپ صوتی / وقتی نام تورا می شنوم ( متن و زیر نویس )

متن آهنگ "وقتی نام تورا میشنوم"

شب است، تاریک و سرد

در شهر راه میروم، تنها میان جمع

همه خیابانها، همه مغازه ها

پر شده است با رنگ ها و لبخندها، مثل قبل

میدانم که ابرها در پشت این چهره ها پنهان شده اند

آیا کسی هست که قلبی آفتابی داشته باشد؟

هدفونم را در گوشم میگذارم و به آهنگی گوش میکنم

که آن زمزمه دلربا را تکرار میکند

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

تلفنم مانند طوفانی زنگ میزند

موسیقی قطع میشود و دوباره به سرما برمیگردم

چهره ای خندان بر روی صفحه موبایل است

اما در قلب سوزان من جایی برای کلمات یخ زده نیست

میدانم که ابرها در پشت این چهره ها پنهان شده اند

آیا کسی هست که قلبی آفتابی داشته باشد؟

تماس را قطع میکنم و دوباره به آهنگی که

آن زمزمه دلربا را تکرار میکند گوش میکنم

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

درباره خودت بیشتر برایم بگو درباره خودت بیشتر برایم بگو

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

حسین حسین

چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

پدیدآورنده: 
Share