روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۰

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۴۰ با موضوع "روانشناسی قلب" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۰

حضرت میفرماید یه کسی، - اگر به - حیوان ظلم بشه و دفاع نکنه از حیوان ... جهنمیه، یه حیوان...

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

Share