نرم افزار/ رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی

موضوع: 
رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی

مشخصات کتاب:
سرشناسه: زارعی، عیسی، 1356 - 
عنوان و نام پدیدآور: رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی/ عیسی زارعی.
مشخصات نشر: قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1392.
مشخصات ظاهری: 192 ص.
شابک:5-279-514-964-978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه.
موضوع: کتاب و مواد خواندنی -- ایران
موضوع: رسانه های گروهی -- ایران -- جنبه های اجتماعی
شناسه افزوده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مرکز پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره: 1392 2 ز9الف/1003/5Z
رده بندی دیویی: 028/90955
شماره کتابشناسی ملی: 3131725
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ دیباچه؛ پیش گفتار؛ فصل اول:مفاهیم کتاب و کتابخوانی؛ فصل دوم: کتاب و کتابخوانی در فرهنگ اسلامی؛ فصل سوم: سیمای کتاب و کتابخوانی در نگاه بزرگان؛ فصل چهارم: کتابخوانی و کودکان و نوجوانان؛ فصل پنجم: وضعیت مطالعه در ایران؛ فصل ششم: راهکارهای رسانه ای ترویج کتاب و کتابخوانی؛ پیوست 1؛ پیوست 2؛ پیوست 3؛ کتاب نامه

Share