ببینید / مناجات شهید چمران (فیلم، صوت)

لیست
  • ببینید / مناجات شهید چمران
موضوع: 
گوشه ای از مناجات شهید مصطفی چمران با خدای خویش...

ببینید / مناجات شهید چمران (فیلم، صوت)

خوش دارم هیچکس مرا نشناسد؛ هیچکس از غمها و دردهایم آگاهی نداشته باشد؛ هیچکس از راز و نیازهای شبانه ام نفهمد...

ببینید / مناجات شهید چمران (فیلم، صوت)

مطالب مرتبط:
زندگینامه شهید مصطفی چمران/بخش اول
فیلم / سخنان کمتر شنیده شده شهید دکتر چمران 

Share