چهل حدیث نورانی از پیامبر رحمت، حضرت محمد صلی الله علیه وآله

چهل حدیث؛
احادیث مناسبتی

۱. منفورترين  چيزهاى  حلال  در پيش  خدا طلاق  است  .(سنن  ابى  داود ، كتاب  الطلاق  ، ح  ۱۸۶۳(

 

۲. فرزند آدم  وقتى  تن  تو سالم  است  و خاطرت  آسوده  است  و قوت  يك  روز خويش  رادارى  ، جهانگر مباش  .(كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۷۸۲ ، ح  ۸۷۴۰ (

 

۳. فرزند آدم  ، آنچه  حاجت  تو را رفع  كند در دسترس  خود دارى  و در پى  آنچه  تو رابه  طغيان  وامى دارد روز مى گذارى  ، به  اندك  قناعت  نمى كنى  و از بسيار سير نمى شوى  .)كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۷۸۲ ، ح  ۸۷۴۰(

 

۴. از نفرين  مظلوم  بپرهيز زيرا وى  به  دعا حق  خويش  را از خدامى خواهد و خدا حق  را از حق  دار دريغ  نمى دارد .( كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۵۰۷ ، ح  ۷۶۵۰(

 

۵ . از استعمال  سنگ  حرام  در ساختمان  بپرهيزيد كه  مايه  ويرانى  است  (كنز العمال  ، ج  ۱۵ ، ص  ۴۰۵ ، ح  ۴۱۵۷۵(

gol-sourati.gif

۶. از فراست  مؤمن  بترسيد كه  چيزها را با نور خدا مى نگرد (سنن  ترمذى  ، كتاب  تفسير القرآن  ، ح  ۳۰۵۲(

 

۷. از دنيا بپرهيزيد ، قسم  به  آن  كس  كه  جان  من  در كف  اوست  كه  دنيا از هاروت  و ماروت  ساحر تر است ( كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۱۸۲ ، ح  ۶۰۶۳(

 

۸. از نفرين  مظلوم  بترسيد كه  چون  شعله  آتش  بر آسمان  مى رود (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۵۰. ، ح  ۷۶۰۱ (

 

۹. دو چيز را خداوند در اين  جهان  كيفر مى دهد : تعدى  ، و ناسپاسى  پدر و مادر (كنز العمال  ، ج  ۱۶ ، ص  ۴۶۲ ، ح  ۴۵۴۵۸(

 

۱۰. هر كس  از شما در خوردن  قسم  جدى تر است  به  جهنم  نزديكتر است .( كنز العمال  ، ج  ۱۱ ، ص  ۷ ، ح  ۳۰۳۹۰(

gol-sourati.gif

۱۱. ر طلب  دنيا معتدل  باشيد و حرص  نزنيد ، زيرا به  هر كس  هر چه  قسمت  اوست  مى رسد ((سنن  ابن  ماجه  ، كتاب  التجارات  ، ح  ۲۱۳۳(

 

۱۲. بهترين  كارها در نزد خدا نماز به  وقت  است  ، آنگاه  نيكى  به  پدر و مادر ، آنگاه  جنگ  در راه  خدا )كنز العمال  ، ج  ۷ ، ص  ۲۸۵ ، ح  ۱۸۸۹۷(

 

۱۳. محبوبترين  بندگان  در پيش  خدا پرهيزگاران  گمنامند (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۱۵۳ ، ح  ۵۹۲۹ (

 

۱۴. محبوبترين  كارها در پيش  خدا كاريست  كه  دوام  آن  بيشتر است  ، اگر چه  اندك  باشد (صحيح  مسلم  ، كتاب  صلاة  المسافرين  و قصرها ، ح  ۱۳۰۵(

 

۱۵. بهترين  كارها در پيش  خدا آن  است  كه  بينوايى  را سير كنند ، يا قرض  او را بپردازند يا زحمتى  را از او دفع  نمايند . ( كنز العمال  ، ج  ۶ ، ص  ۳۴۲ ، ح  ۱۵۹۵۸ (

gol-sourati.gif

۱۶. بهترين  كارها در پيش  خدا نگهدارى  زبان  است  (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۵۵۱ ، ح  ۷۸۵۱(

 

۱۷. بهترين  جهادها در پيش  خدا سخن  حقى  است  كه  به  پيشواى  ستمكار گويند (مسند احمد ، باقى  مسند الانصار ، ح  ۲۱۱۳۷(

 

۱۸. بهترين  غذاها در پيش  خدا آن  است  كه  گروهى  بسيار بر آن  بنشيند (كنز العمال  ، ج  ۱۵ ، ص  ۲۳۳ ، ح  ۴۰۷۱۶(

 

۱۹. بهترين  بازيها در پيش  خدا اسب  دوانى  و تيراندازى  است  (كنز العمال  ، ج  ۴ ، ص  ۳۴۴ ، ح  ۱۰۸۱۲(

 

۲۰. خداوند بنده اى  را كه  به  هنگام  خريد و هنگام  فروش  و هنگام  دريافت  سهل انگار است  دوست  دارد ( نهج  الفصاحه  ، ص  ۱۵ ، ح  ۸۵ (

gol-sourati.gif

۲۱. از جمله  بندگان  آن  كس  پيش  خدا محبوب تر است  كه  براى  بندگان  سودمندتر است  ( نهج  الفصاحه  ، ص  ۱۵ ، ح  ۸۶(

 

۲۲. بر چهره  ستايشگران  ، خاك  بيفشانيد ( كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۵۷۴ ، ح  ۷۹۶۰(

 

۲۳. آنكه  در فروبردن  خشم  از ديگران  بيشتر است  ، از همه  كس  دورانديش تر است  ( نهج  الفصاحه  ، ص  ۱۷ ، ح  ۹۵(

 

۲۴. مردم  را از معاشرانشان  بشناسيد ، زيرا كند هم  جنس  با هم  جنس  پرواز ( نهج  الفصاحه  ، ص  ۱۹ ، ح  ۱۰۶(

 

۲۵. بر امت  خويش  بيش  از هر چيز از هوس  و آرزوى  دراز بيم  دارم  (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۴۹۰ ، ح  ۷۵۵۳(

gol-sourati.gif

۲۶. خدا را بخوانيد و به  اجابت  دعاى  خود يقين  داشته  باشيد و بدانيد كه  خداوند دعا را از قلب  غافل  بى خبر نمى پذيرد (كنز العمال  ، ج  ۲ ، ص  ۷۲ ، ح  ۳۱۷۶(

 

۲۷. از مردم  جهنم  آنكه  عذابش  از همه  آسانتر است  دو كفش  آتشين  بپا دارد كه  مغز وى  از حرارت  كفشهايش  به  جوش  مى آيد (كنز العمال  ، ج  ۱۴ ، ص  ۵۲۷ ، ح  ۳۹۵۰۷(

 

۲۸. آسانترين  كششهاى  مرگ  مانند صد ضربت  شمشير است  (كنز العمال  ، ج  ۱۵ ، ص  ۵۶۹ ، ح  ۴۲۲۰۸(

 

۲۹. اگر يكى  از شما به  كار قضاوت  ميان  مسلمانان  دچار شود بايد به  هنگام  غضب  از قضاوت  خوددارى  كند و ميان  ارباب  دعوا در نگاه  و نشيمنگاه  و اشاره  تفاوتى  نگذارد (كنز العمال  ، ج  ۶ ، ص  ۱۰۲ ، ح  ۱۵۰۳۴(

 

۳۰. كسى  كه  خلق  و دين  وى  مايه  رضايت  است  به  خواستگارى  مى آيد به  وى  زن  بدهيد وقتى  و اگر چنين  نكنيد فتنه  و فساد در زمين  فراوان  خواهد شد (كنز العمال  ، ج  ۱۶ ، ص  ۳۱۷ ، ح  ۴۴۶۹۵(

gol-sourati.gif

۳۱. وقتى  خداوند بنده اى  را دوست  دارد ، دنيا را از او منع  مى كند چنانكه  شما مريض  خويش  را از نوشيدن  آب  منع  مى كنيد .)كنز العمال  ، ج  ۶ ، ص  ۴۷۱ ، ح  ۱۶۵۹۵(

 

۳۲.وقتى  خداوند براى  بنده اى  نيكى  خواهد ، وى  را در كار دين  دانا و به  دنيا بى اعتنا سازد و عيوب  وى  را بدو بنماياند (كنز العمال  ، ج  ۱۰ ، ص  ۱۳۷ ، ح  ۲۸۶۸۹(

 

۳۳. وقتى  خواستى  كارى  را انجام  دهى  ، تأمل  كن  تا خدا راه  آن  را به  تو نشان  دهد (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۹۹ ، ح  ۵۶۷۷(

 

۳۴. وقتى  در كارى  تصميم  مى گيرى  ، در نتيجه  آن  بينديش  اگر نتيجه  نيك  است  آن  كار را انجام  بده  و اگر بد است  از آن  در گذر (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۹۹ ، ح  ۵۶۷۶(

 

۳۵. وقتى  مى خواهى  عيوب  ديگران  را ياد كنى  ، عيوب  خويش  را بياد آر (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۵۸۶ ، ح  ۸۰۲۷(

gol-sourati.gif

۳۶. وقتى  يكى  از شما كسى  را مزدور مى كند ، مزدش  را به  او بگويد (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۹۰۶ ، ح  ۹۱۲۴(

 

۳۷. وقتى  خدا به  يكى  از شما چيزى  داد ، در صرف  آن  از خود و كسان  خود آغاز كند (صحيح  مسلم  ، كتاب  الاماره  ، ح  ۳۳۹۸(

 

۳۸. وقتى  كسى  در نماز پيشواى  مردم  شد ، نماز را سبك  گيرد كه  درميان  كسان  كوچك  و بزرگ  و بيمار و ناتوان  هست  ، پس  هر وقت  براى  خود نماز گذارد هر چه  خواهد طول  دهد (صحيح  مسلم  ، كتاب  الصلاة  ، ح  ۷۱۴(

 

۳۹. وقتى  مرگ  طالب  علم  فرا رسد ، شهيد مى ميرد (كنز العمال  ، ج  ۱۰ ، ص  ۱۳۷ ، ح  ۲۸۶۹۳(

 

۴۰ وقتى  بنده  از خدا بترسد ، خداوند همه  چيز را از او بترساند ، و اگر از خدا نترسد خداوند او را از همه  چيز بترساند (كنز العمال  ، ج  ۳ ، ص  ۱۴۹ ، ح  ۵۹۱۵(

gol-sourati.gif

Share