دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام، نوشته:علی آقاجانی قناد، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ: ۱۳۸۰.
دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام

دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام، نوشته:علی آقاجانی قناد، ناشر: مرکز پژوهشهای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ: ۱۳۸۰.

دانلود کتاب و نرم افزار گرداب هلاکت: فتنه از دیدگاه امام علی علیه السلام

عناوین اصلی كتاب شامل:
قدردانی؛ مقدّمه؛ بخش اوّل: فتنه و مسایل اساسی آن؛ بخش دوم: فتنه از منظر امام علی علیه السلام؛ بخش سوم: انقلاب اسلامی ایران و رویارویی با فتنه ها؛ بخش چهارم: نقش رسانه در فتنه شناسی و مهار فتنه ها؛ منابع.

 

Share