صلح امام حسن(علیه السلام)

صلح امام حسن(علیه السلام)
امام حسن علیه السلام

سالروز صلح امام حسن(علیه السلام) با معاویه ملعون

Share

دیدگاه‌ها

روایت امام صادق علیه السلام را که فرمودند: اگه به اندازه بزهای اون چوپون یار داشتم حتما قیام میکردم
راوی میگه که شمردم و دیدم که ۱۴ بز داره اون چوپون
امام حسن علیه السلام نیز همینطور بودکه یار نداشت وقتی نزدیکترین یاران نیز یار نبودند
دیدی آنرا را تو خواندی به جهان یارترین
چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین