تصرف سبزوار توسط "عبدالرزاق" فرمانده ی نهضت سربداران(738 ق)

13 جمادی الثانی
سبزوار,سربداران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

گروه سربداران، امین الدین عبدالرزاق را در تاریخ 12 شعبان سال 737 به سرداری خود انتخاب كردند. آنها به دلیل كمی تعداد و ضعف قدرت، قیام خود را به شكل دستبرد به قافله ها شروع كردند. پس از به دست آوردن اموال و اسباب لازم ،عبدالرزاق بر خواجه علاءالدین محمد، وزیر خراسان غلبه كرده و پس از كشتن وی شهر سبزوار را به تصرف خود درآورد. از آن پس، شهر سبزوار را كه از روزگار قدیم، مردم آن به تشیع اشتهار داشتند مركز خود ساختند و با درویشان و مردانی كه به دوستی آل علی مشهور بودند، رابطه برقرار كردند.

 

Share