جلسه مشترک مجلسین شورای ملی و سنا تشکیل گردید.(1354هجری شمسی)

24 اسفند
مجلس سنای ایران

طرحی از طرف دولت به قید سه فوریت تقدیم مجلسین شد که به تصویب رسید. به موجب این طرح تقویم ایران تغییر کرد و تاجگذاری کوروش هخامنشی مبداء تاریخ قرار گرفت و به جای تاریخ هجری شمسی تاریخ شاهنشاهی اعلام گردید و سال 1355 ه.ش به سال 2535 تغییر یافت.

Share