جدول سنی افراد ویژه داوطلبین پذیرش حوزه های علمیه

جدول سنی افراد ویژه داوطلبین پذیرش حوزه های علمیه

حداکثر سن داوطلبان ورود به حوزه های علمیه به شرح جداول زير می باشد:

الف) حداکثر سن داوطلبان ورود به حوزه های علمیه به شرح جدول زير:

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی دوره متوسطه اول و دوم
مدرکمعافیت تحصیلیپایان خدمتمعافیت دائم
پایه هشتمحداکثر متولد 78حداکثر متولد 73حداکثر متولد 75
پایه نهمحداکثر متولد 78حداکثر متولد 72حداکثر متولد 74
پایه دهمحداکثر متولد 78حداکثر متولد 71حداکثر متولد 73

 

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی سوم دبیرستان، دیپلم و پیش­ دانشگاهی و دانشجوی (زیر 30 واحد)
مدرکمعافیت تحصیلیپایان خدمتمعافیت دائم
سوم دبیرستانحداکثر متولد 76حداکثر متولد 71حداکثر متولد 73
دیپلمحداکثر متولد 76حداکثر متولد 70حداکثر متولد 72
پیش دانشگاهیحداکثر متولد 76حداکثر متولد 69حداکثر متولد 71
دانشجو (زیر 30 واحد)حداکثر متولد 76حداکثر متولد 68حداکثر متولد 70

 

جدول سنی افراد دارای مدرک تحصیلی مؤسسات و مراکز آموزش عالی
مدرکمعافیت تحصیلیپایان خدمتمعافیت دائم
دانشجوی (بالای 30 واحد)حداکثر متولد 75حداکثر متولد 68حداکثر متولد 70
کاردانیحداکثر متولد 74حداکثر متولد 67حداکثر متولد 69
کارشناسیحداکثر متولد 72حداکثر متولد 65حداکثر متولد 67
کارشناسی ارشدحداکثر متولد 68حداکثر متولد 63حداکثر متولد 64
دکتریحداکثر متولد 66حداکثر متولد 61حداکثر متولد 62

*داوطلبان در صورت داشتن شرایط سنی جدول فوق مجاز به ثبت نام هستند، متقاضیان پس از قبولی آزمون و در زمان تشکیل پرونده، برای مصاحبه باید مدارک شناسایی خود را ارائه کنند، در غیر این صورت  ثبت نام آنان منتفی خواهد شد.

ب) ملاک قبولی دوره متوسطه دوم(پایه دهم) گذراندن حداقل 35 واحد می­ باشد داوطلبان شاغل به تحصیل در سوم دبیرستان باید حداکثر تاپایان شهریور 96 مدرک دیپلم خود را ارائه دهند.

ج) داوطلبانی که دارای مدرک سوم راهنمائی قدیم - اول دبیرستان و دوم دبیرستان نظام قدیم هستند از جهت سنی و شرکت کردن در آزمون ورودی حوزه ملحق به گروه تحصیلی دوره اول متوسطه می­ شوند.

Share