واگذاری امتیاز "رویتر" توسط "ناصرالدین شاه قاجار" به انگلستان(1289 ق)

18 جمادی الثانی
ناصرالدین شاه قاجار(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در نیمه ی دوم دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عده ای از خارجیان تقاضای امتیاز بهره برداری از معادن و سایر منابع كشور را نمودند. نخستین و مهم ترینِ آن ها، امتیازی بود كه به موجب آن، انحصار ساختمان راه آهن، استخراج معادن و تاسیس بانك ملی به "بارون جولیوس دو رویتر" سرمایه دار انگلیسی اعطا شد. این امتیاز به قدری وسیع بود كه اجرای آن برای رویتر نیز مشكل می نمود و دو طرف معاهده به زودی فهمیدند كه این كار بدون مطالعه ی دقیق انجام یافته است. بنابراین، این امتیاز بر اثر تاخیر رویتر لغو شد. ولی در سال 1306 ق دولت ایران به پسر رویتر، امتیاز تاسیس بانك را اعطا كرد و وی توانست از بعضی معادن بهره برداری كند. این امتیاز در نهایت به تاسیس بانك شاهنشاهی و بانك صنایع و معادن در ایران منتهی گشت.

Share