در جلسه علنی مجلس مدافعین و مخالفین جمهوری سخنرانی كردند. 30 طرح قانونی ذیل تقدیم مجلس شورای ملی گردید: (1302ش)

30 اسفند
مجلس شورای ملی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نظر به اینكه تلگرافات عدیده ای كه از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت مذكور رسیده و نظر به اینكه تقریباً در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتاً اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورای ملی داده اند و چون قانوناً این تلگرافات كافی برای تغییر رژیم نیست، امضاء كنندگان مواد ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می نمائیم: ماده اول - تغییر رژیم مشروطه به جمهوریت. ماده دوم - اختیار دادن به وكلای دوره پنجم تا در قانون اساسی موافق مصالح مملكت در رژیم تجدیدنظر نمایند. ماده سوم - پس از معلوم شدن نتیجه آراء عمومی رژیم وسیله مجلس شورای ملی اعلام شود.

Share