فیلم/ هم کاشف الغمومی و هم باقرالعلوم + متن

لیست
  • فیلم/ هم کاشف الغمومی و هم باقرالعلوم

ای نعمت ولایت تو بهترین نِعَم

ای لطف بینهایت تو شامل امم

هم کاشف الغمومی و هم باقرالعلوم

هم چشمه کمالی و هم منبع حکم

ای آنکه گفت خواجه اَسری  ترا سلام

بپذیر هم سلام من خسته از کرم 

Share