آواتار / کمال انسان

تصویر پروفایل

امام باقر (علیه السلام) : 
کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است ، فراگرفتن  علم دین و شکیبایی [ صبر ] در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن [ اعتدال ] در زندگی.  (انوارالبهیه /عباس قمی/ ص  ۱۴۳)

منظور از تربیت انسان، به فعلیت رسانیدن استعدادهای بالقوه او است.و چون کمال هر موجودی در شکوفایی و به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه اوست، لذا در صورتی که انسان به صورت صحیح و در یک نظام تربیتی همه جانبه پرورش یابد، به کمال نوعی خود خواهد رسید.از اینجا می توان دریافت که هدف نهایی از تربیت انسان نیز نباید چیزی جز کمال نهایی او باشد.حال جای این سؤال است که کمال حقیقی و نهایی انسان چیست؟ کدام مقصد است که اگر انسان به آن جا برسد به سعادت حقیقی خود نایل آمده است؟

پاسخ این سوال در :
کمال نهایی انسان

Share