نرم افزار/ امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحی

موضوع: 
نرم افزار/ امام جواد علیه السلام پاسدار حریم وحی

مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران82-32653
سرشناسه : پاک نیا، عبدالکریم
عنوان و نام پدیدآور : امام جوادعلیه السلام پاسدار حریم وحی/ پاک نیا، عبدالکریم
منشا مقاله : ، مبلغان، ش 45، (شهریور و مهر 1382): ص 19 - 30.
توصیفگر : محمدبن علی(ع)، امام نهم
توصیفگر : وحی
توصیفگر : تفسیر قرآن 
عناوین اصلی کتاب شامل:
طلیعه؛ شایسته ترین ترجمان قرآن؛ ترویج آیات قرآن؛ کودکی در مسند امامت؛ سوگندهای قرآن؛ هدایت گمراهان با آیات الهی؛ پیامبران مرسل؛ نامهای خداوند؛ مقابله با تحریف کنندگان قرآن؛ اندیشه های ناب در تفسیر قرآن؛ پاورقی

Share