نرم افزار/ تشیع در گذرگاه تاریخ امام جواد علیه السلام

موضوع: 
نرم افزار/ تشیع در گذرگاه تاریخ امام جواد علیه السلام

مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : ایران۷۲-۱۵۱۳۳
سرشناسه : الهامی، داود
عنوان و نام پدیدآور : تشیع در گذرگاه تاریخ/ الهامی، داود
منشا مقاله : درسهایی از مکتب اسلام، سال ۳۳، ش ۸، (آبان ۱۳۷۲): ص ۳۲ - ۲۵.
، ، ش ۹، (آذر ۱۳۷۲): ص ۴۳ - ۵۰.
توصیفگر : تاریخ اسلام
توصیفگر : علی بن موسی الرضا(ع)، امام هشتم

عناوین اصلی کتاب شامل:
متن نامه امام رضا به فرزندش امام جواد از خراسان؛ نامه دیگر امام رضا به فرزندش حضرت جواد؛ رفتار مأمون با امام جواد؛ مجلس مناظره که تبدیل به مجلس عقد شد؛ مناظره دوم که امام از یحیی سوال می کند؛ اعتراف یحیی بن اکثم؛ نیرنگ مأمون به امام جواد؛ رفتار معتصم با امام جواد؛ داوری امام جواد درباره قصاص دزد؛ توطئه مسمویت امام جواد؛ پاورقی

Share