نرم افزار/ نگاهی به سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام

موضوع: 
سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام

مشخصات کتاب:
عنوان : نگاهی به سیره تبلیغی امام جواد(علیه السلام)
پدیدآورندگان :
محمد حاج اسماعیلی(پدیدآور)
امام نهم محمد بن علی (ع) (توصیف گر)
ناشر:محمد حاج اسماعیلی
نوع : متن
جنس : مقاله
الکترونیکی
زبان : فارسی
توصیفگر : مجاهده
سیره امامان
مقام امامت
تبلیغات
ویرایش : -
خلاصه :
مخاطب :
عناوین اصلی کتاب شامل:
اهل بیت امام جواد؛ تبلیغ از راه مناظره؛ تبلیغ عملی علیه حکومت مامون؛ پدید آوردن حوزه ی علمی؛ اعزام نماینده

Share