اعلام لغو حكم تحريم تنباكو از جانب "ميرزای بزرگ شيرازی"(۱۳۰۹ ق)

۲۵ جمادی الثانی
ميرزای شيرازی بزرگ

پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاری، شاگردان و بزرگان روحانیت شیعه، میرزای شیرازی را به عنوان مرجع تقلید شیعیان معرفی نمودند. یكی از بزرگ ترین قسمت های زندگانی وی، مبارزه با استعمار انگلیس و واگذاری تنباكو است. میرزای شیرازی با ارسال پیام برای ناصرالدین شاه قاجار، وی را از مفاسد امتیاز انحصار تنباكو، برحذر نمود. ولی تذكرات ناصحانه ی وی تأثیری در شاه نداشت. سرانجام میرزای بزرگ برای نجات اسلام و مسلمانان و حفظ مملكت ایران از شرّ دشمنان، فتوای تاریخی خود را در تحریم تنباكو به شرح ذیل صادر نمود: "الیوم، استعمال تنباكو و توتون بأی نحو كان در حكم محاربه با امام زمان(عج) است." مردم مسلمان پس از اطلاع از این فتوا، مغازه های توتون فروشی را بستند و تمام قلیان ها را جمع كردند. حكومت وقت با این حكم شرعی به مبارزه برخاست و سرانجام، همگام با نهضت عمومی مردم، ناصرالدین شاه به ناچار تسلیم شد و قرارداد امتیاز تنباكو را لغو كرد.

 

Share