گردش اولین سفینه فضایی جهان به دور ماه توسط فضانوردان شوروی (۱۹۶۶م)

۴ آوریل
گردش سفینه فضایی به دور ماه

پس از آن كه دانشمندان شوروی و سپس امریكایى موفق به پرتاب سفینه هایى به فضا شدند و برای اولین بار فضانوردان را به فضا فرستادند، از سال ۱۹۶۶م مسابقه برای تسخیر كره ماه آغاز شد. در نهایت در روز چهارم آوریل ۱۹۶۶م، نخستین سفینه فضایى كه از طرف شوروی به فضا پرتاب شده بود به دور كره ماه گردش كرد و عكس هایی از كره ماه به زمین فرستاد. این مسئله رقابت فضایی بین دو ابرقدرت را فزونی بخشید، تا این كه دو ماه بعد در ششم ژوئن ۱۹۶۶م، یك سفینه امریكایی بدون سرنشین بر روی كره ماه فرود آمد و اطلاعاتی از سطح كره ماه به زمین مخابره نمود.

Share