نرم افزار تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی/ اندروید

موضوع: 
کتاب تحولات اجتماعی انقلاب اسلامی

نرم افزار تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی/ اندروید

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
بخش اول : تحول در نظام اجتماعی؛
بخش دوم : انقلاب اسلامی ایران؛
پی نوشتها

Share