شهادت "نجیب الدین سمرقندی" دانشمند و طبیب(619 ق)

8 رجب
نجیب الدین سمرقندی

محمد بن علی بن عُمر سمرقندی ملقب به جمال الدین از مشاهیر اطبای اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم می باشد. اِبدالُ الاَدویه، الاسباب و العَلامات و اغذیة المَرضی از اوست. جمال الدین در سال 619 ق هنگامی كه مغولان، هرات را تسخیر كرده و مردم را قتل عام نمودند، به دست آنان به قتل رسید.

 

Share