صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(4) - راوی: بهروز رضوی

تذکره الاولیاء(بخش چهارم)
• زمان : 20:21
بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء
نویسنده: فرید الدین عطار نیشابوری
راوی: بهروز رضوی

Share