شهادت "عزالدین سید حسین" عالم لبنانی(۹۶۳ ق)

۹ رجب
عزالدین سیدحسین

عزالدین سیدحسین از عالمان قرن دهم هجری در سال ۹۰۶ ق در یكی از روستاهای جبل عامل لبنان متولد شد. او به تحصیل علوم متداول عصر خویش پرداخت و به مقامات عالی علمی و عرفانی دست یافت. سرانجام، بدخواهان كینه توز كه تحمل شخصیت برجسته ی معنوی و دینی او را نداشتند وی را در شهر صیدای لبنان مسموم كرده، به شهادت رساندند.

Share