برگزاری كنفرانس ننگین برلین (1379 ش)

19 فروردین
کنفرانس ننگین برلین

اجلاس "ایران پس از انتخابات پارلمانی، قوه اصلاح در جمهوری اسلامی ایران" در روز نوزدهم فروردین 1379 ش، در محل خانه فرهنگ های جهان با همكاری این خانه و بنیاد هاینریس بل در شهر برلین آلمان برگزار شد. در این نشست تعدادی از عناصر داخلی شامل نمایندگان گروه های ملی مذهبی و مشخصاً گروهك نهضت آزادی، خیزش زن سالارانه با گرایش فمینیستی، نویسندگان و خبرنگاران روزنامه های زنجیره ای و ... شركت داشتند. از آنجا كه این جلسه بیشتر بازتابی سیاسی داشت و علاوه بر به وقوع پیوستن صحنه های زشت و مستهجن در آن، سخنرانانِ ایرانی به صورت های مختلف اركان نظام اسلامی و اعتقادات دینی را زیر سؤال برده بودند، به عنوان یك كنفرانس غیر علمی، ضد ارزشی و در مغایرت با اهداف و آرمان های اسلامی و ملی قلمداد گردید. این اجلاس، همچنین به علت حضور گروه های چپ افراطی مخالف با برگزاری این نشست ها، بسیار متشنّج بود به گونه ای كه سخنرانی مهمانان این همایش، با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی ایران و مجموعه ای از شعارهای كمونیستی قطع می شد. پخش تلویزیونی بخش هایی از این كنفرانس كه در آن، سخنانِ سخنرانان ایرانی و صحنه های مغایر با شئون اسلامی و انسانی را به نمایش می گذاشت، همگان را در جریان آنچه كه رخ داده بود، قرار داد. هر چند این نشست در روزهای بعد، با منعِ ورود گروه های افراطی چپ با آرامش برگزار شد، اما حضور افرادی از جمهوری اسلامی و بیان اتهامات كذب و افشای این خبر، خشم ملت مسلمان ایران را برانگیخت و در راهپیمایی های متعددی كه در كشور برگزار شد، اجلاس برلین به شدت محكوم گردید.

 

Share