بمباران شیمیایی "مریوان" توسط قوای بعثی عراق در جریان جنگ تحمیلی (1367 ش)

21 فروردین
بمباران شیمیایی مریوان

در ادامه جنایت های وحشیانه رژیم بعث، در چنین روزی در اثر بمباران شیمیایی مریوان در غرب ایران و نیز منطقه فاو توسط رژیم عراق، تعداد زیادی از مردم غیرنظامی و نظامی، شهید و مجروح شدند. رژیم عراق در آخرین سال تجاوز خود به خاك ایران، استفاده از سلاح های شیمیایی را به شدت افزایش داد و صدها تن از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی را شهید و هزاران تن را مجروح نمود. با این حال نه تنها مجامع بین المللی و كشورهای غربی در قبال این گونه اقدامات غیرانسانی رژیم عراق سكوت كردند، بلكه برخی از دولت های غربی نیز برای تهیه سلاح های شیمیایی، به رژیم خونخوار عراق كمك های قابل توجهی نمودند. در اواخر سال 1381، كشورهای غربی كه خود تأمین كننده مواد تشكیل دهنده سلاح های شیمیایی رژیم بعثی بودند، به بهانه تولید سلاح های كشتار جمعی توسط عراق، به این كشور حمله كرده و در فروردین 1382 حكومت آن را ساقط كردند.

Share