تصرف سرزمین سیبری توسط ارتش روسیه (1633م)

11 آوریل
سرزمین سیبری ( دریاچه بایکال )

منطقه سیبری به بخش وسیعی از قسمت آسیایى روسیه اطلاق می شود كه ناحیه پهناوری را تا كرانه اقیانوس آرام در بر گرفته است. روس ها در اوایل قرن هفدهم به سرعت بر منطقه سیبری تسلط یافتند و ظرف مدت سه دهه مرزهای كشور خود را قریب پنج هزار كیلومتر پیش برده و تا كرانه های اقیانوس آرام رساندند. روس ها در ابتدا در آن منطقه به دنبال خَز بودند اما سایر منابع موجود، را از قبیل نمك، الوار و انواع مواد معدنی آنها را در این سرزمین ماندگار كرد. سیبری منطقه ای بود كه بومیان آن از لحاظ بهداشتی بدون مشكل زندگی می كردند اما ورود روس ها و به همراه آنها انواع بیماری ها، باعث شد تا جمعیت بومی این مناطق كاهش یابد و پس از ورود مهاجران روس تا حدود 13 از جمعیت بومی و اصیل آن منطقه كاسته شود. روس ها هم چنین از راه داد و ستد و معامله با اهالی سیبری بر درآمد خود افزودند. امروزه منطقه سیبری یكی از عمده ترین نواحی توسعه صنعتی روسیه به شمار می رود و انتقال صنایع و اماكن تجاری به این منطقه بر رونق آن افزوده است. گرچه در برخی از مناطق شمالی آن بومیان به حیات خود ادامه داده و از طریق شكار حیوانات دارای پوست گرانبها، به زندگی خود تداوم می بخشند. برخی از مناطق سیبری در تمام طول سال یخبندان و سرما است و جز سردترین نقاط جهان محسوب می شود. در طول دوران حكومت های روسیه، ارودگاه های كار اجباری و تبعیدگاه های مجرمان و محكومان، در سیبری قرار داشته است.

Share