اختراع ماشین تولید سرمای مصنوعی فرانسه توسط فردیناند کاره (۱۸۵۹م)

۱۱ آوریل
دستگاه تولید سرمای مصنوعی

در یازدهم آوریل ۱۸۵۹م دستگاه تولید سرمای مصنوعی توسط یك صنعت گر و شیمی دان فرانسوی به نام فردیناند كاره اختراع شد. سرمای این دستگاه توسط گاز آمونیاك تأمین می شد. اختراع كاره گام مهمی برای حفظ مواد غذایی و دارویی از فساد و تلف شدن به ویژه در مناطق گرمسیر بود. این دستگاه پس از تكمیل به صورت یخچال ها و سردخانه های ثابت و متحرك كنونی درآمد.

 

Share