تشكیل اتحادیه سیاسی "پان آمریكن" در قاره امریكا (1890م)

14 آوریل
اتحادیه پان آمریکن(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

اتحادیه پان آمریكن در چهاردهم آوریل 1890م به منظور ایجاد همكاری های چند جانبه كشورهای قاره امریكا شكل گرفت. این اتحادیه، بعدها به سازمان كشورهای امریكایى تغییر نام داد و منشور آن پس از جنگ جهانی دوم، در سال 1948م به تصویب رسید. آن چه در این سازمان، موجب نگرانی كشورهای عضو است، نفوذ فراوان امریكا در این سازمان و استفاده واشینگتن از آن، در جهت مقاصد سیاسی امریكا است. امریكا هم چنین از سازمان كشورهای امریكایى به عنوان بستری مناسب برای بسط سلطه اقتصادی بر كشورهای امریكای جنوبی و مركزی استفاده می كند. به همین دلیل اعضای این سازمان تلاش می كنند تا حد ممكن از نفوذ واشینگتن بر این سازمان و به كارگیری آن در جهت اهداف و منافع امریكا بكاهند. با این حال، سازمان كشورهای امریكایى، عملاً تحت نفوذ ایالات متحده امریكا قرار دارد و مجری طرح های سیاسی و اقتصادی امریكا است. هدف ایجاد این سازمان، ایجاد دوستی و همكاری های متقابل بین كشورهای امریكای شمالی، مركزی و جنوبی است. سازمان كشورهای امریكایی هر سال كنفرانسی با شركت سران كشورهای عضو تشكیل می دهد و در موارد اضطراری نیز، كنفرانس هایی با شركت وزیران خارجه كشورها تشكیل می شود. كلیه كشورهای امریكایی به جز كوبا در این سازمان عضویت دارند و مقر آن در واشینگتن واقع است.

Share