ولادت آیت اللَّه "سیدابوتراب خوانساری" فقیه برجسته ی شیعه(1271 ق)

17 رجب
سیدابوتراب خوانساری(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سید ابوتراب بن سیدابوالقاسم خوانساری از عالمان بزرگ شیعه، فقیه، محدث، رجالی و جامع معقول و منقول و زاهد و عابد است. وی از شاگردان سیدحسین كوه كمری و میرزا محمد هاشم خوانساری و از اساتید حضرات آیات سید محسن حكیم، سیدمحمد حجت، آقابزرگ تهرانی، میرزا ابوالحسن شعرانی و... بود. این فقیه بزرگ و مرجع عالی مقام شیعیان، همچنین آثار علمی فراوان در علوم مختلف از خود به جای گذارده است. لُبُّ الالباب فی تفسیر احكام الكتاب، الفوائد الرجالیه و مصباح الصالحین از تالیفات ایشان می باشند. آیت اللَّه حاج سیدابوتراب خوانساری سرانجام در سال 1346 ق در هفتاد و پنج سالگی وفات یافت.

 

Share